Obec Hošťálkovy
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin,

  úterý, čtvrtek od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin,

  pátek od 8:00 do 12:00 hodin.

 2. Telefonické podání+420 554 649 014
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu e-podatelna@hostalkovy.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad, Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy.

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

 1. Osobní podání: na Obecním úřadě na adrese Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy v úředních dnech a hodinách:

  pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 17:00 hodin,

  úterý, čtvrtek od 8:00 do 11:30 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin,

  pátek od 8:00 do 12:00 hodin.

 2. Telefonické podání: +420 554 649 014
 3. Poštou na adresu Obecní úřad, Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
 4. Elektronicky na e-mail: e-podatelna@hostalkovy.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
 5. Elektronicky datovou schránkou: 2cnbkxb
 6. Elektronickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm. a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

O odvolání rozhoduje:

 • obecní / městský úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní zastupitelstvo není schopno zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka Sazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.) 160 Kč
fotokopie nebo výtisk existujícího dokumentu  
- jednostranně formát A4 1,50 Kč / ks
- oboustranně formát A4 3 Kč / ks
- jednostranně formát A3 2,50 Kč / ks
- oboustranně formát A3 5 Kč / ks
- kompaktní disk (CD) - Kč / ks
Pořízení kopie tiskem (formát A4) 1,50 Kč
Pořízení kopie na vlastní disketu 15 Kč
Odeslání informace e-mailem 1 Kč / strana A4
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů

Odeslání informací žadateli poštou dle aktuálních tarifů České pošty.

Poskytnutí informace, jejíž náklady nepřesáhnou částku 20 Kč, se provádí bez nároku na úhradu nákladů.

Bez finanční úhrady budou podávány informace:

Formuláře

Další formuláře naleznete pod tímto odkazem: formuláře pro státní správu.